Czy wiesz, że jesteś chroniony przepisami ze względu na bardzo wysokie temperatury panujące w lecie w pomieszczeniach biurowych i innych w których wykonujesz pracę? Masz prawo domagać się polepszenia warunków pracy, jeśli temperatura w pokojach sięga na przykład 34°C.
Klimatyzacja, zimne napoje, odpowiednia temperatura -wszystko co musisz wiedzieć o warunkach pracy w okresie letnim
Klimatyzacja, zimne napoje, odpowiednia temperatura -wszystko co musisz wiedzieć o warunkach pracy w okresie letnim

Koniec roku szkolnego za nami i właśnie powitaliśmy wakacje. Niestety nie wszyscy mogą odpoczywać i w tym upalnym, wakacyjnym okresie, będąc w pracy, nie zapomnij o kilku rzeczach. Wiedz, że obowiązkiem Twojego pracodawcy jest organizowanie pracy w sposób zmniejszający jej uciążliwość. Gdy z każdą godziną temperatura wzrasta, wydajność pracy może maleć. Jak temu zapobiec?

Wysokość temperatury Klimatyzacja, zimne napoje, odpowiednia temperatura -wszystko co musisz wiedzieć o warunkach pracy w okresie letnim

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650) pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z takich elementów jest obowiązek utrzymywania w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza i zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem.

W § 30 można przeczytać, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach biurowych natomiast temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K). Przepisy niestety nie określają maksymalnej temperatury powietrza, a jakiej praca może być wykonywana.

Ciekawostka:

Największą efektywność i wydajność pracy w pomieszczeniach osiąga się przy temperaturze w granicach 17-20 °C.

(§134 rozporządzenia). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Jeśli temperatura w Twoim pomieszczeniu pracy sięga nawet powyżej 30 °C, ewentualny wniosek o jej obniżenie – w świetle wymienionych regulacji prawnych – należy uznać za uzasadniony.

Większa ochrona młodocianych

O ile w odniesieniu do większości pracowników maksymalna temperatura, w jakiej może być wykonywana praca w pomieszczeniach, nie została określona, o tyle takie uregulowanie wprowadzono w stosunku do pracowników młodocianych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 roku w sprawie wykazu prac wzbronionych i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac, pracownicy młodociani nie mogą pracować w pomieszczeniach, w których temperatura przekracza 30 °C, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Klimatyzacja i zimne napoje

Jak w takim razie radzić sobie z upałami? Poza montowaniem rolet i żaluzji, głównymi sposobami są: wentylacja i klimatyzacji. Stosowanie takich rozwiązań zwalnia pracodawcę z obowiązku zapewnienia napojów pracownikom, o ile temperatura w pomieszczeniach nie przekracza 28 °C. W razie, gdy w pomieszczeniu temperatura wynosi co najmniej 29 °C, pracodawca musi zapewnić napoje, nawet gdy stanowisko pracy jest wyposażone w klimatyzację. Stanowi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów. Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279

W przypadku osób pracujących na otwartej powierzchni obowiązek zapewnienia napojów przez pracodawcę ma miejsce wtedy, gdy temperatura przekracza 25 °C. W tym przypadku napoje muszą być wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

Nie ważne czy pracujesz wewnątrz, czy na zewnątrz – napoje powinny być dostępne w ciągu całej zmiany roboczej. Tutaj nie ma żadnych norm, co do ilości napojów na każdego pracownika.

Jeżeli na przykład pracodawca uzna, że na każdego pracownika, który wykonuje swoje obowiązki zawodowe a otwartej przestrzeni, gdzie temperatura przekracza 25 °C, będzie przysługiwało tylko 1,5 litra wody na osobę, to takie działanie jest niezgodne z prawem. Może się bowiem okazać, że jedna osoba będzie potrzebowała większej porcji wody na dzień. Zatem będzie pozostałą część musiała zaopatrywać się we własnym zakresie. Lub jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że osoby o większym zapotrzebowaniu na wodę, będą jednocześnie wypijać więcej, przez co pozostałym pracownikom nie będzie wystarczała wyznaczona porcja napojów. Zatem pracodawca jest zobowiązany do tego, by zapewnić tyle wody, ile jest rzeczywiście potrzebne.

Również niedopuszczalnym zachowaniem ze strony pracodawcy jest to, by dawał pracownikom ekwiwalent pieniężny, mający pokryć zapotrzebowanie na wodę. Ponieważ jego obowiązkiem jest dostarczenie wody do zakładu lub miejsca pracy. Nawet jeśli ekwiwalent na napoje jest wypłacany pracownikom, to i tak pracodawca nadal jest zobowiązany do tego, żeby uzupełniać zapasy wody w firmie.

Co ważne, nierespektowanie przez pracodawcę tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tys. złotych.

Skrócenie czasu pracy

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca może w upalne dni wprowadzić dodatkowe przerwy, albo pozwolić pracownikowi na wcześniejsze wyjście z pracy. Warto przy tym pamiętać, że zależy to wyłącznie od dobrej woli szefa. Jednocześnie nie może to powodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

Wczytując się w kodeks pracy, w artykule 210 jest jest zapis, że pracownik ma nie tylko prawo, ale nawet obowiązek,

„w razie gdy warunki nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika[…]”,

powstrzymać się od wykonywania obowiązków, niezwłocznie powiadamiając o tym przełożonego. Więcej – jeżeli pracodawca nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo

„oddalić się z miejsca zagrożenia”.

Nie oznacza to jednak, że może opuścić zakład pracy. Wyjątkiem jest tu tylko sytuacja, kiedy obowiązkiem pracownika jest ratowanie ludzkiego życia lub mienia. Za czas powstrzymania się od pracy przysługuje mu pełne wynagrodzenie. Warto dodać, że pracownik nie może ponosić żadnych niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia.

Tak stanowi prawo, a jaka jest rzeczywistość każdy dobrze wie. Moim celem było przedstawienie podstawowych przepisów mówiących o pracy w wysokich temperaturach. Mam nadzieję, że temat został dość jasno przedstawiony i każdy z Was będzie wiedział co robić, gdy temperatura w zakładzie, ale i poza nim wzrasta.

Klimatyzacja, zimne napoje, odpowiednia temperatura -wszystko co musisz wiedzieć o warunkach pracy w okresie letnim

Pozostałe źródła – https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,9024,praca-podczas-upalow.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *